طراحی انواع کانکس و کانتینرهای خاص

طراحی ، مشاوره ، آموزش

طراحی ، مشاوره ، آموزش

زمینه های خدمات و  همکاری 1- راه اندازی واحد مهندسی در شرکت های نوپا 2- تهیه پیشنهاد فنی  و محاسبات فنی جهت شرکت در مناقصات 3-مشاوره فنی و  طراحی و نظارت…