زمینه های خدمات و همکاری

زمینه های خدمات و  همکاری

راه اندازی واحد مهندسی در شرکت های نوپاه
تهیه پیشنهاد فنی  و محاسبات فنی جهت شرکت در مناقصات
مشاوره فنی و  طراحی و نظارت بر ساخت