زمینه های انجام امور طراحی

طراحی انواع تریلرها با کاربری خاص،تریلر کمرشکن،تریلر تانکر ، تریلر بونکر دوجداره،تریلر کشویی

 ، بیمارستان سیار،ترلیر کانتینربر،تانکر حمل قیر ، بونکر حمل ژل،طراحی انواع کانکس و شلتر های خاص