عمومی

معرفی نرم افزار انسیس

معرفی نرم افزار انسیس

انسیس چیست؟ کاربرد های نرم افزار ansys چیست؟ ویژگی های نرم افزار ansys چیست؟ ابزار های تحلیلی در نرم افزار انسیس چیست؟ توانایی های نرم افزار انسیس چیست؟ معرفی کتاب…
طراحی ، مشاوره ، آموزش

طراحی ، مشاوره ، آموزش

زمینه های خدمات و  همکاری 1- راه اندازی واحد مهندسی در شرکت های نوپا 2- تهیه پیشنهاد فنی  و محاسبات فنی جهت شرکت در مناقصات 3-مشاوره فنی و  طراحی و نظارت…